یادداشت های موسوی مطلق

یادی از پیرمرد روشن ضمیر مرحوم مشهدی خیبر

پیرمرد مجاهد و روشن ضمیر مرحوم مشهدی خیبر

سادات بعد از ظهور

بسیاری از مردم خصوصا ایرانی ها نسب به حضرت می رسانند...

خاطره ای از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حقیقت

تا سه سال این برنج و روغن تمام نشد، بعد از سه سال امدم نگاه کنم ببینم چقدر مانده که پس از مدتی تمام شد...