سیر و سلوک

مقام حضرت رقیه بنت الحسین علیه السّلام

آیت الله رضائی تهرانی مرقوم داشته اند: فرزند بزرگ استاد (علامه طهرانی) فرمود: در سوریه بهمراه والد از مزار محیی الدین عربی بر می گشتیم، از ایشان پرسیدم آیا می شود مقام محیی الدین را با مقام حضرت رقیه بنت الحسین علیه السّلام قیاس کرد؟! فرمودند: قیاس غلط است آن خاندان جایگاه دیگری دارند و ...

طلب گوهر وصل

درس‌های آموزنده‌ای برای سالکان راه خدا دارد؛ درس‌هایی همچون ضرورت طلب صادق، امید به دستگیری‌هاى الهی، آثار سوء بدگویی از اولیاء الهی و...