علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی: من فانی در تألهی شدم

مرحوم حاج آقای انصاری همدانی فرمودند : وقتی علامه حسن زاده آملی می خواستند بروند کنگره مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی، مرحوم حاج آقای انصاری زنگ زده بود به علامه حسن زاده گفته بود آقا دارید می روید همدان آقای تالهی را می شناسید؟ فرموده بودند نه. فرموده بود اگر بروید همدان و دیدن ایشان نرو...