علامه حسن زاده آملی

کرامتی از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

آیت الله سید عبدالکریم کشمیری 

توصیه ایت الله انصاری همدانی به علامه حسن زاده آملی درباره آیت الله تالهی

عالم بزرگوار استاد حاج شیخ محمد تقی انصاری همدانی می فرمود: با حضرت علامه حسن زاده آملی قبل از رفتن به همدان برای برگزاری کنگره مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی تماس کرفتم و عرضه داشتم : اگر همدان بروید و به دیدن ایت الله تالهی نروید،مثل این است که مشهد بروید و حرم نروید. علامه فرمود:عجب و خیلی تعجب ...

علامه حسن زاده آملی: من فانی در تألهی شدم

مرحوم حاج آقای انصاری همدانی فرمودند : وقتی علامه حسن زاده آملی می خواستند بروند کنگره مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی، مرحوم حاج آقای انصاری زنگ زده بود به علامه حسن زاده گفته بود آقا دارید می روید همدان آقای تالهی را می شناسید؟ فرموده بودند نه. فرموده بود اگر بروید همدان و دیدن ایشان نرو...