توطئه علیه انسانیت

نقشه شوم استعمار

کنترل جمعیت و کاهش جمعیت

سقط جنین

کاهش جمعیت

تخریب خانواده ها

تنظیم خانواده