نکته های عرفانی

خداوند، بندگان خوب خود را عیب دار می کند که...

آیت الله میرزا جواد انصاری همدانی