عشق

کتاب پیرمرد عاشق شد تألیف استاد سیّدعباس موسوی مطلق

شرح دلدادگی پیرمردی فرتوت و با اراده است که در طلب نوع خواصی از گنج بود تا اینکه کار او به عشق ختم شد ...