عشق آسان

خوشا آنانکه الله یارشان بی

نظر آیت الله الهی قمشه ای درباره شعر بابا طاهر

کتاب عشق آسان

شرح عرفانى غزل اول حافظ