علی خسروی

سرتان به کار خودتان باشد

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)