مولوی

خوشا آنانکه الله یارشان بی

نظر آیت الله الهی قمشه ای درباره شعر بابا طاهر