جغرافیا: ایران، اصفهان، گلپایگان
نقشه: کلیک کنید

گلپایگان

گلپایگان، مرکز شهرستان گلپایگان در استان اصفهان است.