تفسیر قرآن

آثار انفاق

حجت الاسلام موسوی مطلق در جلسه تفسیر قرآن جمعه ها تفسیر آیات ۲۶۱الی۲۶۳ بقره به برخی آثار فردی و اجتماعی انفاق پرداختنداز جمله: انفاق یکی از عوامل از بین بردن فاصله طبقاتی است چنانچه ربا و سیستم بانک های ربوی یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن فاصله طبقاتی است. انفاق بی منت و اذیت سبب تزکیه و تهذی...